Nawigacja

historia szkoły Patron Hymn szkoły Tekst ślubowania

O szkole

historia szkoły

 

Informacje o początkach placówki i jej dalszych losach zachowały się w kronikach szkolnych, we wspomnieniach pracowników i uczniów.

            Zapisy kronikarskie informują o rozpoczęciu budowy szkoły w roku 1959. Wykonawcą inwestycji było Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane w Bochni, a ogólny koszt budowy wynosił ok. 9 milionów złotych.

            Obiekt został oddany do użytku 9 lutego 1962 roku.

Budynek posiadał 15 izb lekcyjnych, pracownię fizyczno-chemiczną oraz biologiczną, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, kuchnię, gabinet lekarski i dentystyczny oraz kancelarię, sekretariat i pokój nauczycielski.

W oddzielnym skrzydle szkoły znajdowało się 2-pokojowe mieszkanie dla kierownika szkoły oraz 1-pokojowe dla woźnego. Obiekt posiadał centralne ogrzewanie, elektrykę, zaś do kuchni, pracowni fizyczno-chemicznej

i mieszkań był podłączony gaz.

 

Lata szkolne 1962/1972

 

            Pierwszym kierownikiem szkoły został mianowany Adam Inwałd, dotychczasowy kierownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Bochni, stanowisko zastępcy powierzono Antoniemu Piotrowiczowi.

            Od dnia 9 lutego 1962 r. do końca roku szkolnego 1961/62 w nowo wybudowanej szkole naukę pobierały dzieci skierowane ze szkół podstawowych nr 1, 3 i 4.

Po zmianie rejonizacji od nowego roku szkolnego do „Piątki” uczęszczały dzieci z ul. Kazimierza Wielkiego

oraz ulic położonych na południe od głównej arterii  Kraków- Przemyśl. Do rejonu  należały też wsie: Kolanów, Kurów, Dołuszyce.

             Kiedy Adam Inwałd otrzymał płatny urlop, udzielony przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie,       do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, władze szkolne funkcję kierownika szkoły powierzyły Stanisławowi Górnikowi, który obowiązki swe objął 12.09.1962 roku.

            W roku szkolnym 1962/1963 placówka liczyła 24 oddziały – 843 uczniów.

Grono Pedagogiczne:

1. Górnik Stanisław – po. kierownika szkoły

2. Piotrowicz Antoni – zastępca kierownika szkoły,  wych.  kl.VII c

3. Janta Stefania – wych. kl. Ia

4. Mytnik Krystyna – wych. kl. Ib

5 .Sikorska Helena – wych. kl. Ic

6. Górnisiewicz Danuta – wych. kl. Id

7. Stachowicz Barbara – wych. kl.IIa

8. Wojciechowska Bronisława – wych. kl. IIb

9. Ziemblińska Krystyna – wych. kl. IIc

10. Bokłak Zofia – wych. kl. IId

11. Niewidok  Stanisława – wych. kl. IIIa

12. Stańczewska Rozalia – wych. kl. IIIb

13. Hargesheimer Teresa – wych. kl. IIIc 

14. Pletty Maria – wych. kl. IVa

15. Grapa Józef – wych. kl. IVb

16. Muskała Władysława – kl. IVc

17. Bugayska Barbara- kl. VIc?

18. Świderski  Jarosław – wych. kl.VId

19. Czerwiec Stanisława – wych. kl. VIIa

20. Rygielska Helena – wych. kl. VIIb

21. Mrózek Krystyna – nauczycielka zajęć praktyczno- technicznych

22. Patulska Janina – bibliotekarka szkolna

23. Cempura Helena – nauczycielka fizyki i chemii

24. Widło Jerzy – nauczyciel wychowania fizycznego

Sekretarką szkoły była pani Krystyna Kowal.

Opiekę lekarską zapewniał dr . Mycek, a dentystyczną dr J. Ochęduszko i dr Maria Gajewska.

            10 października 1962 r. Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni otworzył świetlicę szkolną. Kierowniczką została pani Elżbieta Jarosińska.

7 stycznia 1963 r. oddano do użytku młodzieży salę gimnastyczną, a w lipcu rozpoczęto budowę boiska szkolnego.

            W grudniu 1963r., z uwagi na brak mieszkania i konieczność dojazdów do szkoły z Rzezawy, dotychczasowy kierownik Stanisław Górnik zrezygnował ze swojego stanowiska. Jego funkcję czasowo przejął Antoni Piotrowicz.

            15 grudnia 1963r. kierowanie szkołą objął Jerzy Inwałd.

W czasie ferii zimowych w budynku szkolnym poczyniono pewne przeróbki i przesunięcia organizacyjno – porządkowe.

W trzech małych salach mieszczących się na parterze po prawej stronie przed salą gimnastyczną wykuto duże okna i przeniesiono tam gabinet lekarski oraz dentystyczny, a trzecią przeznaczono na gabinet nauczycieli wychowania fizycznego i magazyn sprzętu sportowego.

W dwóch salach, w których dotąd mieściły się gabinety lekarskie postanowiono urządzić bibliotekę .

W sali po bibliotece zorganizowano harcówkę.W głównym holu wybudowano portiernię.

            W roku szkolnym 1964/1965 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika świetlicy: pani Elżbieta Jarosińska przeszła na etat nauczycielski, a na jej miejsce mianowano panią Bronisławę Kostrzewową.

            Kolejne zmiany kierownicze nastąpiły w roku 1965, kiedy na urlop dla poratowania zdrowia odszedł zastępca kierownika szkoły Antoni Piotrowicz, a jego miejsce zajęła pani Krystyna Ziemblińska.

            W roku szkolnym  1966/1967 szkoła posiadała już 27 oddziałów – 972 uczniów i  po raz pierwszy pojawiła się klasa VIII.

            Nastąpiły zmiany na świetlicy szkolnej. Pani Bronisława Kostrzewowa z funkcji kierownika przeszła

na etat nauczyciela.

            4 listopada 1968 roku odbyła się ważna uroczystość – nadanie szkole imienia

                                      Generała Karola Świerczewskiego.

Na uroczystości był obecny nowy zastępca kierownika szkoły Aleksander Trojak.

            25 listopada 1968 r,  nastąpiło otwarcie przy szkole Uniwersytetu dla Rodziców. Kierownikiem została pani Kornelia Kowalska. Później funkcję tą pełniła pani Krystyna Mytnik.

            Już w pierwszym dziesięcioleciu istnienia „ Piątka” dała się poznać jako szkoła, w której dba się

o wszechstronny rozwój uczniów.  Na terenie placówki działały drużyny harcerskie i zuchowe, zespół artystyczny pod kierunkiem pani Wandy Wątorskiej.

Uczniowie zdobywali wysokie lokaty w konkursach  powiatowych i wojewódzkich.

To właśnie na terenie placówki miał miejsce Powiatowy Zjazd Młodzieży – korespondentów z młodzieżą z ZSRR.

Uroczyście obchodzono rocznice Wielkiej Rewolucji Październikowej, wyzwolenia Bochni spod okupacji hitlerowskiej, powstania Polskiej Partii Robotniczej, Dzień Zwycięstwa i Dzień Kobiet

czy Dni Oświaty Książki i Prasy.

Z okazji 100 rocznicy urodzin wodza rewolucji Wł. I. Lenina w szkole odbyły się spotkania, konkursy i wystawy,

a uczniowie „ Piątki” reprezentowali powiat na konkursach wojewódzkich w Krakowie. 

Podobnie jak w całym mieście dużą wagę przykładano do obchodów Święta Pracy.

W  roku 1972 szkoła została wyróżniona za pracę przy organizacji I Dni Bochni.

             Uczniowie bocheńskiej” Piątki” bardzo chętnie korzystali z sali gimnastycznej i boiska sportowego,

gdzie królowała piłka ręczna. W tej dziedzinie sportu nie mieli sobie równych. W roku 1968 w Szkolnej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców i Dziewcząt szkół podstawowych Bochni zajęli I miejsce. W szkole działał

Szkolny Klub Sportowy - dwie sekcje: piłka ręczna i gimnastyczna. Tradycją stało się organizowanie zimą

przed szkołą naturalnego lodowiska. Kilka razy z rzędu placówka uczestniczyła w konkursie na najlepsze lodowisko w województwie zajmując za każdym razem I miejsce.

            W wakacje budynek szkoły bywał udostępniany koloniom letnim. Odpoczywały w nim dzieci pracowników Warszawskich Zakładów Mechanicznych Nr 2, dzieci z Łodzi oraz Olsztyna w ramach wymiany Bochnia - Olsztyn. W „ Piątce” organizowane były też półkolonie dla dzieci z bocheński szkół.

 Szkoła prowadziła zajęcia szkolne dla dzieci przebywających na leczeniu w Szpitalu Rejonowym w Bochni.

            Dnia 12 października 1972 roku szkoła święciła swój pierwszy jubileusz -

 10- lecie  istnienia. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował tablicę pamiątkową

(projekt autorstwa Leona Dziedzica), która została wmurowana w holu budynku.

 

Lata szkolne 1973/1983

            W roku szkolnym 1973/1974 po raz pierwszy zorganizowano w szkole klasę matematyczną .

Według założeń programowych wszyscy uczniowie tego oddziału uczęszczali na dodatkowe zajęcia matematyczne zorganizowane w ramach kółka matematycznego. Prowadzenia klasy matematycznej oraz kółka podjęła się pani Emilia Skoczek. Wzbogacała ona wiedzę uczniów o elementy logiki i kombinatoryki, lekturę i różnorodne gry.

Od początku września  1973 roku do „Piątki” zaczęły uczęszczać dzieci z Gorzkowa.

Były regularnie dowożone i odwożone ze szkoły autobusem. Opiekę nad uczniami na czas przejazdu  zapewniali nauczyciele.

             W roku szkolnym 1974/1975 rozpoczęło działalność Koło Sportowe prowadzone przez panią Michalinę Mac. Uczniowie brali udział w zawodach sportowych na terenie szkoły, powiatu i województwa krakowskiego.

Pani Mac podjęła się też przeszkolenia uczniów klas starszych na organizatorów sportu szkolnego, którzy

w przyszłości mieli prowadzić zajęcia z młodszymi kolegami w ramach „ godzin sportu”. W szkole działało też kółko TPPR, które zrzeszało uczniów klas V- VIII  oraz nauczycieli. Oprawę muzyczną uroczystości szkolnych zapewniał chór pod kierownictwem pana Andrzeja Pacha.

            Działały sekcje Samorządu Uczniowskiego: naukowa, dekoracyjna, gospodarczo- porządkowa, proorientacji zawodowej, radiowęzłowa, sportowo- rekreacyjna.

Prowadziła też działalność Spółdzielnia Uczniowska „ Jedność”, której opiekunkami były panie: Bronisława Kostrzewowa, później Teresa Tworzydło i Zofia Golińska.

Początkowo działalność handlową prowadzili spółdzielcy ( uczniowie klas V-VIII) w kiosku na korytarzu

przed pokojem nauczycielskim. Po rozbudowie szkoły dostali dwa oddzielne stoiska koło świetlicy szkolnej.

W jednym sprzedawano artykuły spożywcze, w drugim papiernicze i przybory szkolne. Kioski otwarte były przed i po lekcjach oraz na przerwach.

W roku szkolnym 1976/77 zastępca dyrektora pan Aleksander Trojak przeszedł do pracy w KW PZPR

w Tarnowie.

Wicedyrektorem szkoły została pani Helena Cempura, kierowniczką świetlicy szkolnej pani A. Nowacka.

            Od roku 1976 „ Piątka” stała się szkołą sportową. Od klasy V- tej tworzono klasy sportowe 

o specjalności – piłka ręczna. Młodzi sportowcy osiągali znaczne sukcesy, szczególnie w turniejach piłki ręcznej.

Podobnie jak w latach poprzednich w pełni wykorzystywano salę gimnastyczną i boiska  otwarte o asfaltowej nawierzchni, szutrową bieżnię lekkoatletyczną oraz skocznię. Porą zimową działało bardzo popularne wśród młodzieży miasta lodowisko z wydzieloną częścią do gry w hokeja.

W roku 1977 na terenie szkoły zaczęły funkcjonować ogniska przedszkolne. Sale lekcyjne zostały więc przystosowane do wymogów pracy z  sześciolatkami.

            Wszyscy uczniowie klas od  V do VIII byli członkami SKO, współuczestniczyli w systematycznym oszczędzaniu i w konkursach organizowanych przez PKO. Szkolną Kasą Oszczędności opiekowały się panie

D. Górnisiewicz i pani E. Skoczek.

Znaczna część młodzieży należała do ZHP – w roku 1979 do ZHP należało 80% uczniów podzielonych na 12 klasowych drużyn harcerskich  i 11 zuchowych. Harcerze brali udział w akcjach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz opiekowali się pomnikiem na Uzborni.

             Dzięki ogromnej pracy pani Krystyny Foryś, Marii Chełmeckiej oraz czuwającej nad całością przedsięwzięcia  zastępcy dyrektora szkoły pani Heleny Cempury w roku 1979 powstała  Izba Pamięci Narodowej.

Można było oglądać ekspozycję w III głównych działach:

I – Bochnia w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939- 1945,

II – Patron naszej szkoły – Gen. Karol Świerczewski,

III - Tradycje Ludowego Wojska Polskiego.

W Izbie Pamięci Narodowej odbywały się „żywe” lekcje historii i wychowania obywatelskiego.

Szkoła nadal prowadziła zajęcia dla dzieci przebywających na leczeniu w bocheńskim szpitalu – średnio pod opieką było 70 uczniów podzielonych na dwie grupy klas :

I – III i IV – VIII. Szkołą szpitalną kierował pan Leszek Wolski.

            W placówce codziennie przyjmował lekarz i działał gabinet dentystyczny.

Na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia  uczniowie wpłacali rocznie po 5 zł., składki były przekazywane do zarządu NFOZ w Tarnowie.

Kontynuował też działalność Uniwersytet dla Rodziców kierowany przez panią Krystynę Mytnik. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: dla rodziców dzieci młodszych  i starszych. Wykłady prowadzili specjaliści

z Poradni Zawodowo- Wychowawczej, przedstawiciele Milicji Obywatelskiej, Sądu Rejonowego i lekarze.

          Szkoła uczestniczyła  we wszystkich zbiórkach i akcjach na cele społeczne np. Odnowa Zabytków Krakowa, Zdrowie Dziecka. Każdego roku uczniowie i harcerze przekazywali wiele tysięcy złotych na rzecz

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

            Ze względu na dużą ilość dzieci i oddziałów w szkole wprowadzono stanowisko II zastępcy dyrektora              do spraw sportowych. Funkcję tą objęła mgr Paulina Kostucha.

            Drugie dziesięciolecie istnienia szkoła kończy w nowej rzeczywistości politycznej.

13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny.

 Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej głos zabrał oficer Ludowego Wojska Polskiego

major Rajski. Podzielił się własnymi spostrzeżeniami i wrażeniami związanymi z wprowadzeniem stanu wojennego. Zwrócił się z apelem do nauczycieli, by zmienić sposób wychowania , uczyć patriotyzmu.

           

 

Lata szkolne 1982/1992

        Na początku roku szkolnego 1982/83 szkoła liczyła 1029 uczniów - 29 oddziałów klasowych

i 3 przedszkolne oraz punkt  filialny w szpitalu.

Wicedyrektorem szkoły została mgr Józefa Bronowska.

W placówce pracowało 43 nauczycieli etatowych, 2 bibliotekarki, 3 wychowawczynie świetlicy szkolnej.

W gronie pedagogicznym było 20 osób po studiach magisterskich, 10 miało wykształcenie wyższe zawodowe, pozostali – wykształcenie na poziomie Studium Nauczycielskiego.

            Od roku 1982 w szkole działałała XV drużyna harcerska im. Generała Karola Świerczewskiego.

Pracą 7 zastępów kierowała mgr B. Jonak.

 W ramach  obchodów 730 lecia miasta Bochni,  podczas uroczystości przed pomnikiem na Uzborni, drużyna złożyła przyrzeczenie harcerskie, które odebrały: Komendantka Hufca w Bochni p. Krystyna Krepel i opiekunka drużyny p. Maria Statkowska Jonak.

            W związku ze zniesieniem stanu wojennego rok szkolny 1983/84 rozpoczęto od  omówienia na lekcjach wychowawczych ustawy sejmowej z dnia 20 lipca 1983r.

            Od pierwszego września  1983r. etat nauczycielski wynosił 18 godzin tygodniowo.

Rok ten  przyniósł szkole kolejne sukcesy tak dydaktyczne jak i sportowe.

Za doskonałe przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych panie A.Sendecka i E.Skoczek otrzymały pochwałę od inspektora oświaty.

            Szkolny Związek Sportowy – Zarząd Główny przyznał naszej szkole Zbiorową Odznakę

„Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”.     

Spółdzielnia Uczniowska zajęła II miejsce w konkursie „Dobrze pracując pomnażamy majątek Spółdzielni Uczniowskiej”, zorganizowanym przez PSS „Społem”.

W roku szkolnym 1984/85 Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została pani Z. Golińska,

zaś Medal Zasłużony Nauczyciel PRL otrzymała pani  E. Jarosińska.

            Wobec zwiększenia się w szkole ilości oddziałów i ciasnoty wynikłej z nadmiaru uczniów

w kwietniu 1985 r. rozpoczęła się rozbudowa budynku szkolnego według projektu dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół w Bochni – mgr inż. Jerzego Lysego. Inspektorem nadzoru budowy był technik budowlany Andrzej Migdał, zaś wykonawcą czuwającym nad całością robót i pozyskującym potrzebne materiały

p. Zygmunt Nakielny.

W wyniku nadbudowy nad parterową częścią budynku  (biblioteka, świetlica, mieszkania służbowe) i dobudowy dwóch sal na parterze, szkoła otrzymała dwie sale na parterze, siedem sal na pierwszym piętrze (w tym jedną przeznaczoną na pokój nauczycielski), a także korytarze i ubikacje na pierwszym piętrze.

Całość prac zakończyła się w sierpniu 1986r. i od 1 września 1986 r. młodzież  rozpoczęła naukę w budynku

o powiększonej kubaturze. Nauka mogła więc odbywać się na półtorej zmiany.

            Rok szkolny 1986/87 - będący Rokiem Jubileuszu 25- lecia Szkoły Podstawowej nr 5 - został rozpoczęty bez udziału dyrektora mgr J. Inwałda, który przebywał wówczas w szpitalu w Tarnowie. Inauguracji roku szkolnego dokonała  pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Helena Cempura w obecności                    Inspektora Oświaty i Wychowania w Bochni mgr Marii Banach oraz sekretarza KMPZPR tow. Eugeniusza Koniecznego.

1 kwietnia 1987r. drugim wicedyrektorem szkoły został Adam Faryński.

Z okazji 25- lecia szkoła otrzymała sztandar. Został on ufundowany za wyniki dydaktyczne oraz osiągnięcia

na polu wychowania. Jego koszt wynosił: płachta -25 tys.zł., drzewce z okuciami – 31 tys. zł.

3X 1987 r. w czasie apelu z okazji Dnia Nauczyciela Krzyżem Kawalerskim uhonorowana została długoletnia polonistka naszej szkoły p. Danuta Górnisiewicz. Wręczenia orderu dokonali przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Bochni i dyrektor szkoły.

Podczas obchodów Dnia Nauczyciela w kolejnym roku szkolnym nagrodę kuratoryjną otrzymał dyrektor

Jerzy Inwałd.

            Kolejne lata to czas przemian.

W listopadzie 1988r. oddano do użytku na Osiedlu XXX- lecia  Szkołę Podstawową nr 7.

Do nowej placówki oświatowej odeszło wielu uczniów naszej szkoły, głównie mieszkających w tamtym rejonie miasta.

            11 IV 1989r. powstała Środowiskowa NSZZ „ Solidarność”. W szkole, podobnie jak w innych placówkach, założono komórkę „ Solidarności”.

            W 1989r. wicedyrektor szkoły p. Helena Cempurowa obchodziła 40- lecie pracy

pedagogiczno- wychowawczej. Została wyróżniona nagrodą MEN. W tym roku też odeszła na   emeryturę.

Od 1 września 1989r. zastępcą dyrektora szkoły została Maria Lipold.

We wrześniu 1990 r. po raz pierwszy  wprowadzono do szkół naukę religii.

W związku z tym pracę w „Piątce” rozpoczęli katecheci: ks.Stanisław Adamczyk,

ks. Andrzeja Kardaś, ks. Jerzy Gądek.

 W październiku 1990r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej postanowiono zmienić patrona szkoły. Mimo różnych propozycji, sprawę pozostawiono do przemyślenia. Obowiązującą nazwą  została „ Szkoła Podstawowa nr 5”.

            W roku szkolnym  1991/1992, w związku z odejściem na emeryturę pana Jerzego Inwałda,

na Radzie Pedagogicznej powołano na stanowisko dyrektora szkoły mgr Józefę Bronowską. Funkcje wicedyrektorów powierzono mgr Halinie Szeląg  i mgr Alicji Gibale.

Lata szkolne 1992/ 2001

Kolejny rok szkolny rozpoczął się remontem dachu nad salą gimnastyczną oraz wymianą okien. Wewnątrz  odświeżono ściany i dokonano renowacji parkietu. Uczniowie podobnie jak w latach poprzednich osiągali znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych. Na szczeblu szkolnym brało w nich udział 65 uczniów,

a spośród nich 28  uczestniczyło w konkursach rejonowych.

Po raz pierwszy odbył się konkurs przedmiotowy z j. angielskiego, do którego przystąpiło 14 uczniów, troje z nich przeszło do etapu rejonowego.

Uczniowie osiągali  również sukcesy sportowe, i tak:

- w piłce ręcznej chłopcy w półfinałach wojewódzkich zdobyli I miejsce i awansowali do finałów wojewódzkich,

-w siatkówce dziewczęta w zawodach rejonowych zajęły I miejsce i awansowały do półfinałów wojewódzkich,

- w Lidze Lekkoatletycznej Młodzików 4 uczniów awansowało do finału wojewódzkiego.

Osiągnięcia  młodych sportowców zapewniły naszej szkole  I miejsce w klasyfikacji zespołowej szkół bocheńskich oraz IX miejsce w województwie.

            Talent plastyczny uczennic - Agnieszki Bodurki i Beaty Nowackiej można było podziwiać

na zorganizowanych w gmachu szkolnym wystawach ich prac.

               Rok  1995/96  to pasmo sukcesów naszych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Artur Krzykalski został laureatem IV miejsca Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki.

Małgorzata Wnęk była finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

Laureatem etapu wojewódzkiego w Konkursie o Ruchu Drogowym został Marcin Wabik, a w przedmiocie technika -  Radosław Konieczny.

Sukcesy sportowe to:

brązowe medale w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

          - piłce ręcznej chłopców klas ósmych,

        -   piłce ręcznej chłopców klas szóstych,

         - piłce ręcznej dziewcząt klas szóstych,

 brązowy medal w Finale Wojewódzkim w biegach sztafetowych chłopców.

               W listopadzie 1996 roku uczniowie  zorganizowali „Akcję mikołajkową”. Jej celem była zbiórka zabawek i książek, które 6 grudnia przekazane zostały dzieciom z oddziału pediatrycznego Szpitala Rejonowego

w Bochni.

O przedsięwzięciu naszych uczniów informowały lokalne media prasowe „ Dziennik Polski”

„Kronika Bocheńska” oraz stacja telewizyjna w regionalnych wiadomościach  „ Kroniki Krakowskiej ”.

               W następnym roku szkolnym Joanna Kozioł i Jakub Kokoszka odebrali z rąk burmistrza Bochni

Teofila Wojciechowskiego nagrody i dyplomy za znaczące sukcesy w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym

z Biologii. Wyróżnienie otrzymała także ich opiekunka mgr Anna Sendecka. Wydarzenie  to miało miejsce podczas sesji Rady Miejskiej.

  4 czerwca 1998 roku  miało miejsce nadanie szkole imienia - Jana Matejki.

Uroczystości rozpoczęła msza św., podczas której poświęcono sztandar. Celebrę sprawował proboszcz

parafii św. Pawła Apostoła ks. Jan Nowakowski.

W czasie uroczystego apelu nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego

na ręce dyrektor szkoły pani Józefy Bronowskiej oraz uroczyste ślubowanie uczniów -

już Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki w Bochni.

Zaproszeni na tę uroczystość goście dokonali pamiątkowych wpisów w szkolnej kronice. Można tam znaleźć podpisy :

Burmistrza Miasta Bochnia – p. Teofila Wojciechowskiego,

p. Ewy Kantor,           

Dyrektora ZSE w Bochni – p. Aleksandry Korbut,

Dyrektor PSP nr 4 – p. Czesława Wojnara,

Wójta Gminy Bochnia- p. Jerzego Lysego,

Inspektora ds. Edukacji Urzędu Miasta – p. J. Łach

Kustosza Muzeum po Janie Matejce – p. Marii Serafińskiej-Domańskiej,

Przedstawiciela PPP w Bochni – p. Katarzyny Kaluty,

Członka Komitetu Rodzicielskiego – p. Barbary Rakoczy.

               W roku szkolnym 1998/99 Albert Łącki został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Technicznego            w zakresie informatyki i otrzymał dyplom Kuratorium Oświaty za wysokie wyniki osiągane w tej dziedzinie.

            W czerwcu Burmistrz Miasta Bochni Wojciech Cholewa przyznał stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Pierwszymi stypendystami naszej szkoły zostali:

Jakub Kokoszka uczeń klasy VIII c

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Geografii

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Biologii

Arkadiusz Sumara uczeń klasy V a

/wysoka lokata w konkursie matematycznym, wzorowa postawa ucznia, wysoka średnia ocen./

Tomasz Górny uczeń klasy V a

/finałowe miejsce w konkursie o Janie Matejce, wysokie lokaty w konkursach czytelniczych i ortograficznych/

Joanna Gajewska uczennica klasy V a

/wysokie lokaty w konkursach plastycznych, bardzo dobre wyniki w nauce/

               W roku szkolnym 1999/2000 na emeryturę odeszła wicedyrektor pani Alicja Gibała.

29 marca 2000 r.  Tomasz Górny i Rafał Jung zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Uczniowie pracowali pod kierunkiem mgr Ewy Turek.

Natomiast uczeń klasy V Albert Łącki zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Program Komputerowy w edycji 2000 roku, organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nasz laureat konkurował z uczniami szkół ponadpodstawowych o informatycznych kierunkach.

      W czerwcu uczennice Joanna Gajewska, Urszula Golińska i Iwona Gurba zorganizowały

w Miejskim Domu Kultury wystawę prezentującą ich dorobek artystyczny.

             Po raz drugi grupa uczniów szczególnie uzdolnionych otrzymała stypendia Burmistrza Miasta Bochnia.

W gronie stypendystów znaleźli się:

Joanna Gajewska kl.VI a

Arkadiusz Sumara kl. VI a

Marta Bukowska kl. VIII

Tomasz Górny kl.VI a

Urszula Golińska VI a

 

Po raz pierwszy mury naszej szkoły opuścili nie tylko uczniowie klas VIII , ale także klas VI.

               Rok szkolny 2000/2001 przysporzył wiele emocji.

Z jednej strony były te pozytywne, związane z sukcesami uczniów.Powodów do dumy dostarczył niewątpliwie uczeń Maciej Koczur, który podczas krakowskich eliminacji został zakwalifikowany na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny organizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury we Francji. W Rouan rywalizował z muzykami

z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch , Polski, Hiszpanii i Belgii.  W swojej kategorii wiekowej otrzymał najwyższą ocenę – bardzo dobry - oraz nagrodę wydawnictwa Leduc za najlepszą interpretację utworu.

               Wiele negatywnych emocji wywołało widmo likwidacji szkoły.

Reforma szkolnictwa sprawiła, że Zarząd Miasta uznał, że najlepiej będzie zlikwidować PSP5 i połączyć ją

z PSP7. W budynku „Piątki” miało funkcjonować Gimnazjum nr 2. Na takie rozwiązanie nie chcieli się zgodzić rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął Kurator Oświaty, który negatywnie zaopiniował wniosek Zarządu Miasta dotyczący likwidacji naszej szkoły.

Władze miasta ustaliły, że w budynku PSP5 oprócz uczniów tej szkoły będą się uczy  klasy pierwsze Gimnazjum nr 2.

Ponieważ nasza szkoła w owym czasie nie posiadała jeszcze pracowni komputerowej, nauczyciele i uczniowie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

6 kwietnia miał miejsce pierwszy Kiermasz Wielkanocny, podczas którego odbył się pokaz przedświątecznych zwyczajów „Wielkanocne osobliwości”. Kulminacją imprezy była aukcja prac uczniów, podczas której zebrano 1200,26 zł., co stanowiło 1/3 wartości komputera.

W kolejnych latach powielano tą akcję.

               W okresie wakacyjnym przeprowadzono remont 7 sal w celu udostępnienia ich Gimnazjum nr 2.

Zmienił się wystrój holu, w którym prezentowane były m.in. prace plastyczne uczniów oraz portret patrona szkoły wraz z kilkoma reprodukcjami jego dzieł. Zmiany wizerunku holu dokonały się za sprawą pań mgr Ewy Gardziel

i mgr Alicji Śliwy.

               W sierpniu 2001r. na emeryturę odeszła dyrektor Józefa Bronowska.

 

Lata szkolne 2001/2012

 

Rok szkolny 2001/2002 rozpoczął pełniący obowiązki dyrektora szkoły Jerzy Sumara

Z jego inicjatywy powstała sala audiowizualna, Centrum Czytelnictwa i Informacji Multimedialnej,

z czasem bardzo dobrze wyposażona pracownia komputerowa .

Zmieniło się także otoczenie budynku – wycięto stare pnie drzew, uporządkowano teren wokół szkoły, zadbano

o zielone skwery, zakończono remont elewacji sali gimnastycznej.

Pojawiły się też symbole szkolne :logo i hymn . Słowa hymnu szkoły napisał nauczyciel przyrody  -

p. Sławomir Bryk, natomiast linię melodyczną utworu i jego aranżację stworzył - nauczyciel muzyki

p. Jarosław Sroga.

               8 stycznia 2002 pani wizytator mgr Halina Olszewska wręczyła pierwsze w naszej szkole akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Awans otrzymały: mgr A. Śliwa, mgr B. Nowak i mgr E. Bronowska.

            2 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla rodziców nauczycieli i pracowników szkoły. Do tańca przygrywał zespół muzyczny złożony z byłych nauczycieli „Piątki”: p.Jana Dobrzańskiego i p.Stefana Karła. Dochód z imprezy w wysokości 1057 zł. zasilił budżet szkoły.

               27 lutego miały miejsce drugie zajęcia otwarte klas I – III przeprowadzone metodą projektów, na które przybyli zaproszeni goście tj. nauczyciele uczący w klasach młodszych z terenu miasta Bochni i z sąsiednich miejscowości.

               6 marca odbył się w naszej szkole I Konkurs Recytatorski wierszy J. Tuwima  i J. Brzechwy, który na stałe wszedł do tradycji naszej szkoły.

               10 kwietnia 2002 roku w całej Polsce szóstoklasiści pisali  pierwszy egzamin kompetencji .

W naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 79 szóstoklasistów – 3 klasy szóste.

               24 maja na terenie szkoły zorganizowano pierwszą symultanę szachową z udziałem uczniów, nauczycieli oraz wicemistrza Polski nauczycieli pana Jacka Tyrki oraz finalisty Mistrzostw Polski pana Tadeusza Płonki. Najciekawsze partie rozegrali: Paweł Rogowski, Katarzyna Rogowska, Jakub Konieczny i Katarzyna Put.

               Uczniowie „Piątki” wzorem lat poprzednich wiedli prym w rozgrywkach sportowych. Zdobyli wysokie lokaty w zawodach piłki ręcznej, piłki nożnej, w biegach sztafetowych na szczeblu miejskim, powiatowym

i wojewódzkim.

W rywalizacji sportowej szkół podstawowych na szczeblu miejskim w roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła zajęła I miejsce.

               25 maja 4 sześcioosobowe drużyny z naszej szkoły wzięły udział w zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP Bochnia „Wyprawie po Solny Kryształ”. Nagrodę główną zdobyła  drużyna z naszej szkoły reprezentująca Klub Młodych Miłośników Bochni i Ziemi Bocheńskiej w składzie: Anna Czekaj, Beata Paluch, Marta Moskalik, Agata Michalczyk, Mateusz Strach i Waldemar Wojciechowski. Uczniowie działali pod kierunkiem mgr M.Przybyło oraz mgr M. Zuzi-Bryk.

               W  Kangurze Matematycznym w kategorii „Beniamin”, nagrodę główną I stopnia otrzymał

Jakub Konieczny z kl. VI c, nagrodę I stopnia w kategorii „Maluch” Tytus Turczyński  z kl. IV b. ,19 uczestników konkursu z  naszej szkoły uzyskało liczbę punktów powyżej średniej krajowej.

21 czerwca na apelu kończącym rok szkolny dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji pani Barbara Niszczota złożyła szkolnemu pedagogowi – pani Lucynie Kozioł podziękowanie i gratulacje za najlepszy w mieście program uwzględniający scenariusze dwóch lekcji w ramach  konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Bochni -

„ Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole i poza nią”.

               W czasie wakacji odmalowano sale, odnowiono gabinety i sanitariaty.

Dokonano adaptacji jednego z pomieszczeń na pracownie komputerową oraz kolejnego na pracownię

przy świetlicy szkolnej.

               W roku szkolnym 2002/2003 dyrektorem szkoły mianowano Jerzego Sumarę,

zaś  stanowisko zastępcy dyrektora szkoły objęła mgr Ewa Gardziel.

Ostatnie dziesięciolecie rozpoczęły obchody 40-lecia istnienia szkoły.

12 października 2002r. odbyła się msza św. odprawiona w intencji całej społeczności szkolnej oraz za zmarłych pracowników. Na jubileuszowe spotkanie przybyli: długoletni dyrektor szkoły Jerzy Inwałd, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły, absolwenci, Władze Miasta, przedstawiciele Miejskiego Zespołu Edukacji, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła, dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Gimnazjalnego, Wychowania Przedszkolnego w Krakowie -p. Józef Winiarski, Prezes ZNP – p. Zdzisława Gnoińska, dyrektorzy bocheńskich szkół, przedstawiciele środowiska lokalnego oraz  grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie.

Po oficjalnych przemówieniach wspomnieniami z czasów szkolnych podzielili się absolwenci naszej szkoły panowie: Jan Olszewski, Bogdan Kosturkiewicz i Jerzy Lysy.

Część artystyczną rozpoczął kwartet smyczkowy Arco. Uczniowie klasy IV, V i VI przygotowali widowisko słowno-muzyczne oparte na motywach „Małego Księcia. Członkowie zespołu - absolwenci „Piątki” – zaprosil        do wspólnego muzykowania, nauczycieli uczących w naszej szkole, panów Jana Dobrzańskiego, Andrzeja Pacha

i StefanaKarła. Po części oficjalnej obchodów, zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć okolicznościową wystawę, na której zgromadzono dokumenty, kroniki, dyplomy, fotografie związane ze szkołą. Można było dokonać jubileuszowego wpisu w kronice szkoły i na pamiątkowej tablicy. Specjalnie na tą okazję wydano broszurkę okolicznościową przedstawiającą ważniejsze wydarzeniami z życia szkoły.  Informacje o święcie szkoły pojawiły się w lokalnej prasie.

W tym roku Michał Góral został finalistą Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Uczeń pracował pod kierunkiem p. Magdaleny Przybyło.

W roku 2003 uczniowie p.  Agaty Kufty- Pletty osiągali wysokie lokaty w konkursach artystycznych – Konrad Onyszk zajął I miejsce w województwie w konkursie plastycznym „Trzeźwymi bądźcie”. Nagrodę odebrał z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kolejny sukces plastyczny to zdobycie przez uczniów naszej szkoły I miejsca w bocheńskim konkursie „ Najdłuższa broda dla króla” i udział w heppeningu na bocheńskim rynku.

Piątą rocznicę nadania szkole imienia Jana Matejki obchodzono wyjątkowo uroczyście. Wydarzenia uczczono niezwykłym konkursem plastycznym „ Bochnia wczoraj, dziś i jutro”, którego ukoronowaniem była zorganizowana w szkole wystawa malarska. Bochnię z przeszłości sportretowaną przez wybitnych malarzy: Fischera, Molla, Broszkiewicza, Pilarza, Gulika oglądano dzięki uprzejmości bochnian posiadających w swych prywatnych  zbiorach tak cenne płótna.

Wychowanka p. Magdaleny Przybyło  Aleksandra Augustyn zdobyła dyplom uznania w ogólnopolskim Konkursie Polskiej Poezji Religijnej.

20 października 2004 nasza szkoła otrzymała wyróżnienie od Marszałka Województwa Małopolskiego             za upowszechnienie sportu dla dzieci i młodzieży.

Wychowanek p. Krystyny Kozłowskiej  – Krzysztof Augustyn z kl. V zajął I miejsce w kat. Kl. IV - VI                  w IV Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego – Tworkowa 2004.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej podjęto w szkole działania mające na celu przybliżenie uczniom celów i zadań  tej międzynarodowej organizacji. 7 maja 2004r. obchodzono

Dzień Młodego Europejczyka, który był zwieńczeniem całorocznej akcji edukacyjnej dotyczącej

Unii Europejskiej. Ważnym wydarzeniem w tym dniu było oficjalne otwarcie Klubu Europejczyka.

24 maja 2005 w naszej szkole odbyła się I edycja „ Młodych z przyszłością”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem była wicedyrektor szkoły p.Ewa Gardziel. Po spotkaniu miał miejsce meeting w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. Akcję  „Różowa wstążeczka” wspierało Avon, a koordynował Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni . Po wysłuchaniu wykładu kobiety wzięły udział w losowaniu bezpłatnych badań mammograficznych.

            W czerwcu  przy szkole powstało „Serce dla Papieża”. Jest to forma żywego pomnika, jaki sadzą młodzi ekolodzy należący do Klubu Niezapominajka. Ten efektowny skalniak imitujący góry i lasy, które umiłował          Jan Paweł II powstał na skarpie przy naszej szkole z inicjatywy p. Eleonory Chmielarskiej.           

        Klasy młodsze odwiedzały często Dom Pomocy Społecznej przygotowując różne przedstawienia (szczególnie klasy p. J. Brzegowej, B.Górnej- Setlak, A.Śliwy)

            W roku szkolnym2005/2006 nastąpiła długo oczekiwana wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja instalacji grzewczej-wymieniono ponad 130 okien mniejszych i większych, założono 163 m parapetów, zamurowano 10 otworów okiennych,  dokonano kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewani (rury, izolacja, malowanie antykorozyjne). Wykonano nowe samodzielne instalacje w dwóch mieszkaniach.

            W tym roku szkolnym uczniowie osiągali sukcesy w konkursach artystycznych.

Krzysztof Augustyn z kl. VI otrzymał Grand Prix II Konkursu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej „Srebrna Szybka”, oprócz tego  nagrodę specjalną, w postaci zaproszenia do udziału w Letniej Akademii Muzycznej organizowanej przez krakowską uczelnię. 2 lutego 2006 r. Monika Golińska zdobyła I miejsce

w powiatowym konkursie kolęd i pastorałek „Kolęduje Tobie Moje Serce”.

Miejski Dom Kultury ogłosił konkurs plastyczny, którego tematem było wykonanie dowolną techniką, w formie monety dwuzłotowej, pracy plastycznej przedstawiającej zabytki bocheńskie. Aż dwoje uczniów z naszej szkoły -Iwona Sosenka i Mateusz Majewski pod kierunkiem p. A. Kufty- Pletty – uzyskało dwa pierwsze miejsca. Otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Leszka Balcerowicza.

            3 marca miały miejsce „Urodziny Króla Kazimierza Wielkiego”. W tym roku konkurs na nowe szaty króla również wygrała nasza szkoła. Klaudia Onyszk z kl. Va pod kierunkiem p. A. Kufty- Pletty zaprojektowała płaszcz dla króla. Projekt  zajął I miejsce.

Szkoła zdobyła też I miejsce w powiecie w kategorii szkół podstawowych w szachach.

            14 marca w budynku szkolnym miały miejsce finały zawodów wojewódzkich w szachach. Do naszej szkoły przybyli szachiści z całej Małopolski- 14 drużyn z powiatów województwa - łącznie 122 zawodników.

Tak wielkiej imprezy dla najmłodszych szachistów w historii Bochni jeszcze nie było.

Sukcesy odnieśli też pedagodzy:

 • I miejsce dla p. Lucyny Kozioł, która wspólnie z pedagogami szkół podstawowych

      nr 4 i 1 opracowała program pt. „Dzieci pod drogowskazem”

 •  wyróżnienie dla nauczycielek klas młodszych- p. wicedyrektor E. Gardziel, p. A. Śliwy, p. B. Górnej –Setlak, p. B. Nowak, p. A. Golińskiej,
 • p. M. Widełki, p. J. Brzegowej, które opracowały program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. I-III pt. „Kropelka wiedzy, ocean radość”.

            W rywalizacji sportowej szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/06 nasza szkoła zajęła II  miejsce.

 W marcu 2007 z okazji obchodów imienin króla Kazimierza, Burmistrz Miast B.Kosturkiewicz rozegrał w naszej szkole partię szachową z kilkudziesięcioma uczniami.

Burmistrza pokonał nasz uczeń z kl. III b  - Jakub Augustyn.

            13 kwietnia 2007 nasza szkoła zajęła I miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

            Ważnym wydarzeniem sportowym były zorganizowane 19 kwietnia w Łapanowie  Powiatowe Zawody Sportowe w Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Drużyna dziewcząt zajęła w nich            I miejsce i przeszła do etapu wojewódzkiego, w którym wywalczyła miejsce II, zdobywając tym samym tytuł wicemistrzyń województwa małopolskiego.  .

            8 maja drużyny dziewcząt i chłopców zajęły I miejsca w Mistrzostwach Bochni w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców i Dziewcząt. Reprezentowały one Bochnię w zawodach o Mistrzostwo Powiatu Bocheńskiego.

17 maja nasza drużyna zdobyła IV miejsce w województwie w Mistrzostwach Małopolski w Piłce Nożnej.

            We wrześniu  2007 roku  w szkole została utworzona klasa integracyjna.

Wychowawstwo w klasie pierwszej  integracyjnej objęła mgr Bernadetta Nowak, zaś nauczycielem wspomagającym  została mgr Marta Zabrzańska.

11 października 2007 roku miało miejsce ślubowanie pierwszaków.    

Wielkim zaskoczeniem, a zarazem zaszczytem dla społeczności szkolnej była obecność   na uroczystości ówczesnego premiera rządu - Jarosława Kaczyńskiego. Wraz z premierem szkołę odwiedzili znakomici goście: przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości – Andrzej Duda, Wojewoda Małopolski – Maciej Klima,

Kurator Oświaty – Józef Rostworowski, senator –Kazimierz Wiatr, poseł – Edward Czesak, Burmistrz Miasta Bochnia – Bogdan Kosturkiewicz, starosta – Jacek Pająk oraz inni zacni obywatele naszego miasta.

            Uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać swoje zainteresowania. Na terenie szkoły działały:

Klub Młodych Miłośników Bochni, Klub Europejczyka, „ Szachowe przedszkole” i Szkolna Liga Szachowa, nadal odbywały się treningi piłki ręcznej.

Zaowocowało to kolejnymi sukcesami.

30 kwietnia 2008  w Krakowie odbył się finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Drużyna z naszej szkoły zajęła tam II miejsce i zdobyła tytuł Wicemistrzyń Województwa Małopolskiego.

14 maja 2008r. w Skawinie nasze zawodniczki zdobyły Mistrzostwo Małopolski w Czwórboju Lekkoatletycznym. Trzy pierwsze miejsca należały kolejno do: Iwony Goryczko, Kamili Jędryczki, Urszuli Paszkot.

Urząd Integracji Europejskiej w Warszawie pod koniec 2007 r. ogłosił konkurs na opracowanie gazetek szkolnych w ramach VI edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskie”. W tym konkursie nasza szkoła zajęła I miejsce. Zespół redakcyjny w składdzie: Dorota Święch, Mateusz Majewski i Marcin Setlak pracował

pod kierunkiem  p. A. Kufty- Pletty.

Piotr Gardziel w roku 2008 zdobył tytuł Młodego Plastyka.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł kolejne sukcesy tak uczniom jak i nauczycielom.

            27 października 2008 nasza szkoła otrzymała odznakę  „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Odznaczenie przyznał Małopolski Związek Sportu w Krakowie.         Za sukcesami naszych sportowców stali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Ewa Salamon,p. Michał Goliński, p. Dariusz Marszałek.

            6 grudnia 2008 nauczycielka wychowania fizycznego p. Ewa Salamon została odznaczona Złotą Odznaką Związku Piłki Ręcznej w Polsce za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej z młodzieżą i udział w rozwoju żeńskiej piłki ręcznej.

Zwycięstwo drużyny chłopców w zawodach piłki ręcznej na szczeblu miejskim  i powiatowym zapewniło udział

w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Nasza reprezentacja była najlepsza w rejonie krakowskim.

Ilona Rozum została laureatką III miejsca Małopolskiego Konkursu Humanistycznego,

a Aleksandra Mazanek otrzymała tytuł finalisty. Opiekunką uczennic była mgr Magdalena Przybyło.

Łukasz Pająk zdobył tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego. Opiekunkami były

p. E. Słoniowska i  p. M. Zuzia-Bryk.

            Piotr Gardziel zajął I miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie „Projekt bocheńskiej monety” ogłoszonym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

W Międzyszkolnej Lidze Szachowej nasza szkoła zajęła dwa I miejsca w kategorii drużynowej klas I-III                 i klas IV-VI. Najlepsza szachistką w kategorii indywidualnej klas I-III okazała się uczennica naszej szkoły Aleksandra Augustyn.

Po raz kolejny Piotr Gardziel odebrał nagrodę w konkursie Młody Plastyk 2009 r.

            W dniach 26-28 marca 2009r. nastąpiło nawiązanie współpracy za szkołąw Borszczowie na Ukrainie.

W dniach 11-12 września 2009 r. z  delegacja nauczycieli wyjechała na Ukrainę na zaproszenie zaprzyjaźnionej szkoły. Tam też nastąpiło podpisanie porozumienia o przyjaźni i współpracy obu szkół „ Razem w przyszłość”.

Sygnotariuszami umowy byli: Jerzy Sumara – dyrektor PSP5 w Bochni oaz Oksana Dymitrijewna Żałabaniuk – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borszczowie. Rewizyta przyjaciół z Borszczowa miała miejsce

w grudniu. W dnia 19-25 kwietnia 2010 r. grupa uczniów pod opieką dyrektora p. J. Sumary, wicedyrektor

p. E. Gardziel oraz p. B. Górnej –Setlak przebywała z wizytą  na Ukrainie.

          W sierpniu 2009r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sadowego zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Przyjaciele Piątkiskupiające rodziców,  nauczycieli naszej szkoły. Prezesem został pan Tadeusz Pawłowski.

5-17 stycznia 2010 r. Urszula Michalczyk została Mistrzynią Polski w Pływaniu.

4 marca 2010 r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny Klas trzecich Szkół Podstawowych. Uczniowie z klasy III- wychowankowie p. B. Górnej-Setlak zdobyli zaszczytny tytuł „Mistrza Matematyki”, zajmując kolejno: Andrzej Michalczyk I miejsce, Bartłomiej Sosenka II miejsce, Olga Płaczek IV miejsce.

Marcin Setlak został Laureatem Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Przyroda Gór”, natomiast Jakub Augustyn finalistą. Uczniów przygotowywała mgr Marta Zuzia- Bryk.

Maria Świgost zajęła I miejsce w Konkursie zorganizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Od pierwszych wersów już na całe życie” za wiersz pt. „ Noc”.

            Tymoteusz Dobrzański przygotowany przez p. E. Słoniowską został Laureatem Konkursu Matematycznego „ Krakowska Matematyka”.

W Wojewódzkim Konkursie Historycznym – pt. „ Moja miejscowość na tle historii najnowszej widziana okiem fotoreportera” w kategorii prezentacja multimedialna  - I miejsce zajął Piotr Gardziel, gazeta szkolna - I miejsce zajął marcin Setlak.

            Andrzej Michalczyk z kl. III został Mistrzem Polski w Pływaniu.

Uczeń klasy VIA - Jakub Augustyn zdobył tytuł laureata konkursu „ Najmłodszy Burmistrz Solidarności”.

            Uczniowie naszej szkoły brali udział w Drużynowym Turnieju Szachowym o Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty. Na 49 drużyn  - nasza- w składzie Aleksandra Augustyn, Jakub Augustyn, Marcin Setlak-

zajęła 8 miejsce.

            W roku szkolnym 2010/2011 nasi uczniowie pod kierunkiem p. A. Kufty-Pletty wzbogacili się o kolejne doświadczenia. Wzięli udział w filmie pt. „Bochnia na szlaku handlowym”, opowiadającym o powstaniu solanek

i rozwoju solnictwa. Mieli przyjemność współpracować z reżyserem nominowanym do Oskara w kategorii film dokumentalny panem Andrzejem Celińskim. Film kręcony był w Osadzie VI Oraczy w Bochni.

W listopadzie odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez wychowawców świetlicy. Dochód

z niego przeznaczony został na zakup nowych zabawek. W naszej szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Odbyły się one w trzech etapach w ramach projektu unijnego współfinansowanego przez EFS  i budżet państwa.

Przy realizacji projektu pracowały:

I etap – p. A. Śliwa

II etap – p. A. Golińska

III etap – p. B. Górna-Setlak, która zorganizowała  pokaz umiejętności uczniów kl. I a  

pt. „Podróż do krainy pana Andersena”.

„Piątka” przystąpiła do  międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Gen. Grota- Roweckiego, który ma na celu propagowanie wśród młodzieży idei patriotycznych, poszerzenie wiedzy historycznej. 24 stycznia 2011 r. w naszej szkole odbyła się sesja historyczna poświęcona zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”.

23 marca 2011 r. miał miejsce X  Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem

„Powróćmy do twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”. Patronat nad imprezą objęli:

Starosta Powiatowy – Jacek Pająk, Burmistrz Miasta Bochnia – Stefan Kolawiński, Portal informacyjny i telewizja - mojabochnia.pl

15 kwietnia 2011 r. wychowawcy świetlicy zorganizowali Kiermasz Wielkanocny .

            W  czerwcu 2011r. „Piątka” po raz kolejny świętowała Dzień Patrona

organizując I Rodzinny Piknik. Pierwszy raz święto patrona szkoły zostało połączone z zabawami, konkursami

i wspólnym biesiadowaniem.

            Szkoła mogła pochwalić się kolejnymi sukcesami.

29 października 2010 r.  uczniowie uczestniczyli i odniesli sukcesy w Miejskich Zawodach Szachowych.

W kategorii:

Dziewczęta – I miejsce  Aleksandra Augustyn

                    - II miejsce  Antonina Mucha

Chłopcy – III miejsce Piotr Gardziel.  Aleksandra Augustyn i Piotr Gardziel przeszli do etapu wojewódzkiego.

Piotr Gardziel zajął I miejsce w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Miejski Dom Kultury

pt. „Królowa Zima”.

Joanna Pawłowska zajęła I miejsce w Mistrzostwach Ziemi Tarnowskiej w Narciarstwie Alpejskim.

Zuzanna Filipek uzyskała tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Opiekunem była

mgr Alicja Bienias- Wojtowicz.

            Aleksandra Augustyn została finalistką Małopolskiego Konkursu Biblijnego.

Uczennica pracowała pod kierunkiem ks. Kamila Bachary.

10 marca 2011 r. Joanna Pawłowska zdobyła Puchar Burmistrza Miasta Bochnia  w VI Mistrzostwach 

w Narciarstwie Alpejskim.

            26 marca 2011 r. nasza drużyna zajęła II miejsce w corocznym Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców rocznik 2000. Podczas turnieju Puchar dla najlepszego gracza drużyny otrzymał Bartosz Sosenka, który został również najlepszym strzelcem turnieju. Opiekunem drużyny był mgr Dariusz Marszałek.

1 kwietnia 2011 r. Aleksandra Augustyn zdobyła Statuetkę Trefnisia, za I miejsce w I Powiatowym Turnieju Recytatorskim Poezji Żartobliwej „Na śmiech i życie”- opiekun p.M. Przybyło.

Nasza szkoła była najlepsza w biegach sztafetowych. Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły  I miejsce w Miejskich Zawodach Sportowych w Biegach Sztafetowych Dziewcząt i Chłopców

8 kwietnia 2011 r. Andrzej Michalczyk został ponownie Mistrzem Małopolski w Pływaniu.

Drużyna Szachistów z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Augustyn, Piotr Gardziel i Wojciech Jarosz, wzięła udział w Drużynowym Turnieju Szachowym o Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty. Na 72 drużyny uczestniczące w turnieju, zajęliśmy 24 miejsce.

9 kwietnia 2011 r. Aleksandra Augustyn zdobyła brązowy medal w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach.

Rok 2011 przyniósł kolejne sukcesy wychowanków pani Agaty Kufty- Pletty.

Piotr Gardziel zajął I miejsce w Konkursie Plastycznym pt. „ Wiosenny ogród”  organizowanym przez MDK

w Bochni.  Przyznano nagrody dla Młodych Plastyków 2011 r.:

za zajęcie II miejsca dla Piotra Gardziela

za zajęcie III miejsce dla Alicji Krzykalskiej

wyróżnienie dla Michaliny Złomańczuk

            8 czerwca 2011 r. drużyna z „Piątki” okazała się najlepsza w Turnieju Grup Naborowych w Piłce Ręcznej- opiekun p. D. Marszałek.

Wygraliśmy w Międzyszkolnej Lidze Szachowej w kategorii drużynowej - zostaliśmy najlepsza szkołą.

Tytuł najlepszej szachistki w kategorii kl. IV-VI  przypadł Aleksandrze Augustyn.

Andrzej Michalczyk i Maksymilian Pach zostali finalistami Konkursu Matematycznego

„Krakowska Matematyka”.

Dyplom laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Albus” zdobyli:

Maksymilian Pach, Andrzej Michalczyk,Olga Płaczek, Piotr Paruch.

Młodzi matematycy pracowali pod kierunkiem mgr Elżbiety Słoniowskiej

i mgr Jadwigi Stabrawy.

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Jana Matejki w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 71
  32-700 Bochnia
 • (+14) 61-223-91
  e-mail: bochnia@ps5.pl

Galeria zdjęć